Bel-Red

ABA


Ishanie Choudhury, B.S., CBT
Behavior Technician
Shauna Corbet, B.S., CBT
Behavior Technician
Emily Geffery, B.S., CBT
Lead Behavior Technician
Talia Hargrove, B.S., CBT
Behavior Technician
Joscelyne Joviana, B.S.
Behavior Technician Trainee
Ally Merrick, B.S.
Behavior Technician Trainee
Sarah Molholt, CBT
Behavior Technician
Mckenna Munholand, B.S., CBT
Behavior Technician
Jessica Rueda, B.A., RBT, CBT
Behavior Analyst
Natalia Santi, B.S., CBT
Behavior Technician
Haley Scheer , M.A., BCBA, LBA
Lead Behavior Analyst & ABA Telehealth Coordinator
Emma Strobaugh, B.S.
Behavior Technician Trainee
Serafina Valenzuela , B.S.
Behavior Technician Trainee
Garret Wenrich, B.S., CBT
Behavior Technician